تاثیر نانوسیلور به عنوان ضدعفونی کننده خوراک به منظور بهبود تولید در طیور تخم گذار