قرار گرفتن در معرض جلبک اسپیرولینا باعث بهبود عملکرد ماکروفاژ فاگوسیتوز در گربه ها میشود

[vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””] 

M. A. Qureshi’ and R. A. Ali
Department of Poultry Science
North Carolina State University
Raleigh, NC 27695-7608

برای مشاهده مقاله بر روی نوشته زیر کلیک کنید 

http://www.nanodarmanara.com/qureshi1996/

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row]دیدگاهتان را بنویسید