نانوسیلور در درمان زخم :مقاله به بررسی اثر نانوسیلور در درمان زخم های پا در بیماران دیابتی می پردازد